Links

www.ouderenorganisaties.nl

De CSO, koepel van ouderenorganisaties, behartigt de collectieve belangen van ruim 550.000 ouderen georganiseerd bij de lidverenigingen van de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties.

www.apcp.nl/steunpuntamsterdam/

Mensen uit Amsterdam of Diemen met sombere gedachten, angsten of andere psychische klachten kunnen met al hun vragen over behandeling, begeleiding, thuiszorg, wonen, dagbesteding en inkomen terecht bij het Steunpunt GGz. GGz staat voor Geestelijke Gezondheidszorg.

www.deeljezorg.nl

Deeljezorg.nl is een sociaal netwerk voor iedereen met een hart voor goede zorg in Nederland. Een initiatief van Zorgbelang.

www.clientenbelangamsterdam.nl

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke netwerkorganisatie met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven helpen verbeteren van mensen die dat hard kunnen gebruiken.

www.loc.nl

Cliëntenraden zijn de spil in het web van de medezeggenschap. Om hun werk goed te kunnen doen, is lidmaatschap van een organisatie voor cliëntenraden van belang. LOC Zeggenschap in zorg is zo’n organisatie van en voor cliëntenraden. LOC heeft een brede dienstverlening voor cliëntenraden. Wat dit allemaal voor u kan betekenen leest u in de folder LOC dienstverlening 2009.

www.vertrouwenslieden.nl

De landelijke commissie van vertrouwenslieden is een commissie die bemiddelt bij geschillen tussen zorgaanbieders en cliëntenraden en zonodig een bindende uitspraak doet. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) geeft aan in welke gevallen een commissie van vertrouwenslieden ingeschakeld kan of moet worden.

www.hetlsr.nl

Het LSR is een landelijk steunpunt voor cliëntenraden in voorzieningscentra voor mensen met een functiebeperking. Het LSR streeft naar medezeggenschap en gelijkwaardig burgerschap. Dit betekent dat mensen met een functiebeperking invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven. En gelijke rechten en plichten en volwaardige mogelijkheden hebben zodat zij deel kunnen nemen aan de maatschappij

www.zorgbelangnederland.nl

In Nederland zijn 20 Zorgbelangorganisaties (voorheen RPCP's), die elk in hun eigen regio actief zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP) is de brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties. Via deze site linkt u door naar de verschillende regio's.

Huurders / wonen

www.swiz.nl

De Stichting Welbevinden en Interieur in Zorginstellingen (SWIZ) stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leven van zowel bewoners/patiënten als van medewerkers in zorginstellingen. Hierbij richt zij
zich met name op de invloed van het interieur op het welbevinden van de mens. De SWIZ verzamelt hiertoe wetenschappelijke kennis over verbeteringen in het interieur in zorginstellingen en stelt deze op diverse manieren
beschikbaar via deze website, een periodieke nieuwsbrief, publicaties en medewerking aan congressen.

Overheid;

Over beleid en overheid, veelal sites van overheidsinstanties.

www.overheid.nl

Onder andere wetteksten opzoeken die van belang zijn voor uw werk.

www.minVWS.nl

Van het ministerie van VWS

www.socialezekerheid.nl

Informatie over de sociale zekerheid in Nederland. Gemaakt in opdracht van diverse opdrachtgevers uit overheid en verzekeringswezen.

www.CAK-BZ.nl

Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten. Biedt veel informatie over (de berekening van) de eigen bijdrage in de thuiszorg.

www.SVB.org

Sociale Verzekeringsbank.

www.IGZ.nl

Inspectie voor de gezondheidszorg

www.CVZ.nl

Informatieve en toegankelijke site van het College voor zorgverzekeringen.
Informatie over taken van het College, (de aanspraken binnen) de AWBZ en de Ziekenfondswet.

Wet maatschappelijke ondersteuning

www.info-wmo.nl

Website van het ministerie van VWS over de Wmo

www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

www.wmoadviesgroep.nl

De WMO Adviesgroep is een advies- en onderzoeksbureau dat zich richt op de verschillende kennisgebieden rondom de Wmo.De WMO Adviesgroep bestaat uit deskundigen met kennis over en ervaring met onder meer projectleiding, organisatievraagstukken, inkoop, burgerparticipatie, loketten voor informatie en advies, indicatiestelling, inventarisatie vraag en aanbod.

www.doras.nl

Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord.
Doras is onderverdeeld in vier afdelingen:

* Algemeen Maatschappelijk Werk;
* Welzijn Ouderen;
* Sociaal Raadslieden;
* Schuldhulpverlening.

www.participatiewijzer.nl

ParticipatieWijzer, de website die je helpt burgers en organisaties te betrekken bij een project of beleid. Hier vindt u: veel werkvormen om mensen en/of organisaties te betrekken in diverse fasen van het beleidsproces en opstarttips in de vorm van een checklist en een plan van aanpak

www.clientconsult.nl

Cliënt Consult is een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen. Het netwerk van Cliënt Consult bestaat uit drie groepen ervaringsdeskundigen met elk hun specifieke inbreng.

www.regelhulp.nl

Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. U kunt verschillende voorzieningen aanvragen of u kunt u aanmelden voor ondersteuning.

www.invoeringwmo.nl

Website waar VWS en de VNG u informeren over de Wmo. Deze website richt zich op iedereen die op professionele wijze betrokken is bij de uitvoering van de Wmo

Multiculturele samenleving

www.stagg.nl

Cultuurgebonden woonzorgvoorzieningen voor ouderen
In 2004 heeft de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg) een onderzoek uitgevoerd naar woonzorgvoorzieningen voor ouderen in de multiculturele samenleving. Het onderzoek richtte zich op intramurale instellingen: de verpleeg- en verzorgingshuizen en de woonzorgcomplexen. Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek is te vinden op deze website. Hiermee vraagt de Stagg aandacht van opdrachtgevers en architecten die actief zijn in deze sector van de zorg voor de specifieke behoeften van ouderen met verschillende culturele achtergronden.

Persoonsgebonden budget;

Over het PGB

www.PGB.nl

"Per Saldo", de vereniging van budgethouders

www.svb.nl

Sociale Verzekeringsbank. De SVB (kantoor PGB, onderdeel van de SVB) beheert het Persoonsgebonden Budget voor de budgethouders.

www.pgb-plein.nl

www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/awbz/wanneer-in-aanmerking-pgb/

Mantelzorg

www.centrummantelzorg.nl

www.mezzo.nl

Mezzo is de vereniging van bijna 200 steunpunten mantel-zorg, vrijwillige thuishulporganisaties en buddyprojecten verspreid over Nederland.

www.mantelzorgenwerk.nl

Van de ANBO, voor 50-plussers, en de LOT, Vereniging van Mantelzorgers over de balans tussen mantelzorg en werk.

www.irishelpt.net

Iris Helpt is een voorziening voor mantelzorgers van chronisch zieken, met speciale aandacht voor de mantelzorgers van dementerende patiënten.Iris Helpt biedt mantelzorgers even respijt door een weekend en mid-weekprogramma dat gericht is op rust, herstel en het opbouwen van nieuwe krachten en vaardigheden

Elektronisch patienten dossier

www.patientendossier.eu

Van alles over het EPD.

www.patientendossier.eu

Uitgebreide informatie over het EPD.

Diversen

www.zorgzwaarte-pakket.nl

De website geeft een doorkijkje op de praktijk van Zzp's: hoe de instellingen ermee omgaan, wat de cliënten ervan merken. Ook hoe een zorgzwaartepakket in samenspraak van cliënt en instelling wordt ingevuld. Zie hiervoor de onderdelen "Cliënten over hun zorg" en "Mogelijkheden met een Zzp".

www.KiesBeter.nl

Biedt informatie van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, medicijnen, zorginstellingen en thuiszorg en andere zaken
binnen de zorg aan. Doelstelling van kiesBeter.nl is om onafhankelijke, transparante en betrouwbare informatie over de zorg aan te bieden. In eerste instantie via deze website. Later zal de dienst uitgebreid worden met een
telefonische hulpdienst en in het land verspreide fysieke loketten.

www.zichtbarezorg.nl

De website zichtbarezorg.nl richt zich op professionals in de zorg die de kwaliteit van hun zorg inzichtelijk willen maken. De site geeft een overzicht van de kwaliteitsinitiatieven in de verschillende sectoren. Zie ook verder op deze site.

www.regelhulp.nl

Een overzicht van zorg, uitkeringen en andere voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen. Via links bereikt u de officiële aanvraagformulieren van diverse instanties bij u in de buurt.

www.palliatievezorg.nl

Een initiatief van Het Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale patiënten Nederland (NPTN) is een vereniging van
organisaties die door samenwerking een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland. Ook wil het NPTN fungeren als aanspreekpunt voor de overheid en andere organisaties die werkzaam zijn in het veld van de palliatieve zorg.

www.plezierinzorg.nl

Meldpunt Plezier in Zorg is een online, interactief platform bedoeld om het plezier en contact in de zorg te
vergroten. Hoe? Door ideeën, initiatieven en praktische voorbeelden te verzamelen én te laten zien op deze website.
Op dit Meldpunt kunnen zorgmedewerkers, maar ook cliënten en hun familie, ideeën uitwisselen en elkaars vragen beantwoorden. Laagdrempelig, makkelijk, praktisch en naar de makers van de site hopen: inspirerend!

www.handjehelpen.nl

Voor mensen die een ander een steuntje in de rug willen geven. Zodat iedereen gewoon mee kan doen. Of iemand nu gezond of ziek is. Met een beetje hulp hoort iedereen erbij. Ga met iemand wandelen, zwemmen, lezen of iets anders doen, iets, wat zonder hulp niet mogelijk is.

www.leefwijzer.nl

Site van en voor mensen met een handicap of chronische ziekte

www.digitale-sociale-kaart.nl

Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening

www.movisie.nl/clientenparticipatie

Op deze site vindt u achtergrondinformatie, actuele ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en interessante publicaties
over het stimuleren en ondersteunen van cliëntenparticipatie binnen instellingen en in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2015/awbz-algemene-informatie-en-wijzi...

Algemene informatie en wijzigingen in de AWBZ per 2015.